قانون کار درباره اخراج ، استعفا و اتمام قرارداد کارگران چه نظری دارد ؟

قانون کار درباره اخراج ، استعفا و اتمام قرارداد کارگران چه نظری دارد ؟

 می‌خواهید پرسنل اخراج کنید، می‌خواهید استعفا دهید یا اینکه به پایان مدت قرارداد خود نزدیک شده‌اید؟ از چند و چون این وضعیت‌ها چه اطلاعاتی دارید؟ وزارت کار پاسخ سوالات شما را می‌دهد.

کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما است. در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می‌شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می‌شود؟
در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یک سال و یک سال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند.

کارگرانی که به صورت متناوب نزد کارفرما کارکرده‌اند، محاسبه سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می‌شود؟
در صورت بروز اختلاف در زمینه احتساب کل سوابق خدمتی و یا تلقی ترک کار برای فاصله‌های تناوب ایجاد شده بین قراردادها، مراجع رسیدگی‌کننده قانون کار با کار کارشاسی و بررسی و تحقیق، علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمتی و برقراری مجدد رابطه استخدامی را جستجو کرده و مورد توجه قرار می‌دهند.

آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبک‌تر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟
اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند.

یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار کرده و در این رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه بعمل آمده است. تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف به چه ترتیبی باید باشد؟
در مواردی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی، تبصره چهل و یک قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد به بخش خصوصی و یا تعاونی، فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد و کارکنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف شده باشد صدور حکم بر ابقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بود.

در برخی از دستگاه‌های دولتی به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار بعضی از مشمولان قانون کار، دستگاه مبادرت به اخراج می‌کند. تکلیف مراجع حل اختلاف در این رابطه چیست؟
صرف مخالفت هسته گزینش با ادامه کار، کارگر نمی‌تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود. در این قبیل موارد موضوع می بایست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی مدیریت (کارفرما یا هسته گزینش) از نظر اعاده به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم کنند.

چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این زمینه چیست؟
موارد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم و مقرر گردیده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنابراین انجام آن با توافق طرفین صورت می گیرد و در این زمینه حدود پرداختها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می‌شود.

آیا کارگری که فوت می‌کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟
گرچه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت کند.

پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یک ماه درچه مواردی برای کارفرما الزام‌آور می‌شود؟
حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه کار است.

چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً ۳۵ سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از ۳۰ سال هم است؟
مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی است و در این مورد هیچ‌گونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاسبه و پرداخت است.

تکلیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟
کلیه کارفرمایان مکلفند به هنگام بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز آخرین مزد به وی پرداخت کنند. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود ضمناً چنانچه از کار افتادگی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف کارفرما پرداخت دو ماه حقوق برای هر سال سابقه است.

کارگری که مدتی در سر کار خود حاضر نشده و ترک کار کرده است طی دادخواستی به اداره کار محل ادعای سنوات خدمت می‌کند. حکم مراجع حل اختلاف چگونه است؟
در قانون کار به موضوع ترک کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و خاتمه قرارداد کار پرداخته نشده و به همین لحاظ برای آن مزایای پایان کار که اختصاص به موارد قانونی انحلال قراردادکار دارد پیش بینی نگردیده است اما حسب مورد بررسی موضوع و تشخیص ترک کار و صدور رأی نهایی در این زمینه با هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود.

آیا کارگران خارجی که به دلیل انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می‌شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارا هستند؟
کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا کرده اند چنانچه سابقه کارآنان به یکسال رسیده باشد مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر خواهند بود.

کارفرمائی بدون جلب موافقت کارگران خود تصمیم گرفته است آنها را از صورت کارگر خارج وتبدیل به پیمانکار کند آیا کارگران مزبور می توانند مبادرت به طرح شکایت کنند؟
در صورتی که کارگر به هنگام فسخ قرارداد کارگری و انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به طرح شکایت کرده و رسیدگی به فسخ قرارداد کار را درخواست کرده باشد شکایت مزبور قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذکور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور رای بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولی چنانچه تغییر وضعیت از کارگری به پیمانکاری بر اساس تمایل طرفین صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفین معتبر بوده و کارگر در صورتی استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت که این موضوع در هنگام حصول توافق بین آنان شرط شده باشد.

در قراردادهای کار با مدت موقت یا انجام کار معین پرداخت سنوات خدمت به چه نحوی انجام می‌‌شود؟
در صورت خاتمه قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین چنانچه سابقه کار کارگر نزد کارفرما به یک سال رسیده باشد کارفرما مکلف به پرداخت مزایای پایان کار مقرر در ماده قانونی مذکور است در قراردادهای مزبور چنانچه زمان اشتغال کمتر از یکسال باشد پرداخت مزایای پایان کار منوط به پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود.

کارگاهی به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان تعطیل شده و کارگران آن بیکار شده‌اند تکلیف کارگران مزبور چیست؟ آیا استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارند؟
تعطیل دائم کارگاه، به نحوی که به تشخیص مراجع حل اختلاف در آینده معقول و قابل پیش بینی امکان تجدید فعالیت آن موجود نباشد، از زمره مصادیق موارد خاتمه قرارداد کار تلقی و کارگران ذیربط مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر در قانون کار خواهند بود.

اخیراً شرکتی منحل اعلام و هیأت تصفیه مبادرت به اخراج کارگران کرده است آیا علی رغم انحلال شرکت، مراجع حل اختلاف می توانند حکم به بازگشت بکار کارگران را صادر کنند؟
با توجه به مقررات قانون کار و رویه های مربوط، صرف انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه از سوی اداره ثبت شرکتها، بعنوان تعطیل کارگاه تلقی نمی‌شود و اظهار نطر راجع به بازگشت به کار کارگران اخراجی و یا موجه دانستن اخراج مادام که کارگاه دائر بوده و یا ادامه کارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار میسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.

چنانچه کارگر مستعفی پس از سپری شدن پانزده روز فرجه قانونی از استعفاء منصرف شود آیا کارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت کند؟
حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء کند پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند.

کارگری در حین کار دچار حادثه شده و از کارافتاده جزئی شناخته شده است. آیا کارفرما می‌تواند از ارجاع کار به او خودداری کند، تکلیف مراجع حل اختلاف در این زمینه چیست؟
چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت به کار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.

در قراردادهای کاری که برای انجام فعالیت‌های مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین می‌توانند به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کنند؟
کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرف نظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قراردادهایی که برای مدت موقت و یا جهت انجام کار معین منعقد می‌شوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یک جانبه قابل فسخ (استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) است. بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.

آیا کارگاه‌ها می‌توانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگران خود اقدام کنند؟
در قانون کار در زمینه بازخرید سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون پیش‌بینی خاصی به عمل نیامده است. با وجود این توافق طرفین در خصوص بازخرید سنوات خدمت ملاک عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره کار محل تصمیمات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بود.

آیا کارگری که بدون رعایت تشریفات مقرر قانون کار به طور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد کار کرده و به اصطلاح ترک کار کرده است، استحقاق دریافت حق سنوات را خواهد داشت؟
در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود، شناخته نشده است و برای کسانی که بدون رعایت این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می‌کنند مزایایی پیش‌بینی نشده است. بدیهی است تشخیص ترک کار کارگر با هیأت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود.

در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی‌های کارگر است؟
در کارگاه‌های دارای طرح مصوب طبقه‌بندی مشاغل، مزد گروه و پایه و در سایر کارگاه‌ها مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیش‌بینی شده باشد.

در بعضی از کارگا‌ه‌ها، کارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد مربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند. آیا این تسویه حساب معتبر است؟
از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می‌کند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد، به عنوان علی‌الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر است.

کارگری با کارفرما بابت سوابق کار خود تسویه حساب قطعی کرده و با انعقاد قرارداد کار دیگری به همکاری خود در کارگاه ادامه می‌دهد. آیا وی می‌تواند ادعای پایه سنواتی برای سوابق کار قبلی را داشته باشد؟
اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی کرده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق شود در به کار گیری و استخدام مجدد وی ادعای  پایه‌های سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب به عمل آمده است مورد پیدا نمی‌کند.

بر اساس مقررات قانون کار، اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر است یا خیر؟ به چه ترتیب؟
چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی موارد زیر را به مراجع حل اختلاف ارائه کرده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای کنند.
– قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما به عهده گرفته است.
– عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل.
– به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه.

وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟
در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت نکنند ضمن صدور رأی بازگشت به کار کارفرما را مکلف به پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق کارگر خواهند کرد. با حکم ابقاء به کار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت به کار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می‌شود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز شود جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.

کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است. تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده ۱۷و ۱۸ قانون کار عمل خواهد شد و چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نشده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما می‌تواند برابر ضوابط ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار کند.

آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟
در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش‌بینی خاصی به عمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین می‌کنند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می‌شود.

چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر کند آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر کند؟
در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین کند مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.

آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای کنند؟
در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر کند در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد.

در مواردی که تعطیلی کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیلی کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد و چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت  حق السعی معوقه صادر کنند.

منبع: بازارخبر

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

‫۴۹ نظرها

 1. با عرض سلام و خسته نباشید
  پدر من بیست هشت سال است که در جهاد کشاورزی مشغول به خدمت است ولی با توجه به اینکه ایشان توانایی جسمی و روحی لازم برای ادامه کار را ندارند میخواهند استعفا دهند آیا این مورد مشمول بیمه بیکاری میشود یا خیر؟با تشکر

  1. به احتمال زیاد با استعفای داوطلبانه نمیتوان از بیمه بیکاری استفاده کرد، بیمه بیکاری برای افرادی که بصورت غیرداوطلبانه اخراج و یا بیکار میشوند درنظر گرفته شده است برای دریافت اطلاعات دقیقتر به بیمه سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و با مشاوران آن سازمان مشورت نمایید.

 2. باسلام وخسته نباشید،اینجانب در شرکتی بعنوان مسیول فنی مشغول بکار بودم ولی بدلایلی بمدت چهارماه ترک کار نمودم بطوریکه حقوق یک ماه ونیم ازشرکت طلب دارم وکارفرما از زمان ترک کار بمن گفتن که میبایست یک ماه به نیروی جدید تعلیم بدهم بااینکه چهارماه ازترک کارم میگذرد ولی هنوز نیروی جدید نگرفتن ومن هم دراین مدت پولی بعنوان حقوق یک ماه ونیمم دریافت ننمودم،خواستم بدونم آیا این حقوق اصلا بمن تعلق میگیرد یا نه تکلیف اصلا چیه؟؟با تشکراز راهنماییتون

 3. باسلام من حدود یکسال در شرکت دریایی بروی کشتی تجاری فعالیت میکنم،وهرسه ماه ۱۵روز مرخصی دارم اما باتوجه به اینکه بعد از اتمام مرخصی شناور در ماموریت بوده بالاجبار دوروز اضافه تر میمانم اما شرکت از حقوقم بابت ان دوروز از حقوقم کم میکند ایا از نظر قانونی قابل قبول است .درضمن متاهل ودارای دسه فرزنداما حق اولاد به من نمیدهند

 4. سلام و خسته نباشید
  از مطلب خوبتون ممنونم. سوالی داشتم که از هرکس و هرجا پرسیدم حتی کارکنان تامین اجتماعی پاسخ درستی ندادند و یا میگفتند که نمیدانند. اینکه افرادی که بازنشسته میشوند طبق قانون میتوانند به صورت یکجا مستمری خود را دریافت کنند و محاسبه آن به صورت اخرین حقوق ضربدر کل سال های کار است برای همه افراد است یا خیر؟ به عنوان مثال از اطرافیانمان دیدم که آموزش پرورشی ها علاوه بر مستمری ماهیانه با ۲۵سال سابقه ۱۰۰میلیون یکجا دریافت کرده اند. و یا راننده اتوبوس بین شهری بعد از ۲۵سا مستمری اش را یکجا ۱۰۰میلیون دریافت کرد و بقیه عمر با آن سرمایه زندگی میکند. لطفا راهنمایی بفرمایید پدر بنده ده سال سابقه کار دارد و تازه بازنشست شده است میخواستم بدانم چه اقداماتی انجام بدیم؟ به کجا مراجعه کنیم برای این امر. اصلا قوانینش چه هستند؟ خیلی لطف بزرگی میکنید پاسخ بدید به خصوص که در شهر ما اطلاعات ضعیف بود. با تشکر فراوان

 5. با سلام .
  بنده به دلیل تصادف,در لگن چپ و قسمتی از رانم پلاتین نصب شده که به این دلیل واقعا مشکل حرکتی ( کندی حرکت ) دارم و لازم به توضیح می باشد قسمت زانوی چپم نیز مشکل دارد که نمیتونم باهاش برای ۲ ساعت کار مداوم داشته باشم ,آیا میتونم درخواست از کار افتادگی بدم البته حدود ۱۲ سال سابقه کار دارم .
  باتشکر .
  منتظر راهنمائی شما هستم .

 6. باسلام من در یک شرکت رنگ کار میکنم الان چند وقتی هست که کارخانه به هم ریخته و کارفرما یه جای این که بگوید که به نیرو نیازی ندارد چنان بلایی به سر انها اورده که خو کارگر استعفا میدهد .الان ۵ ماه است حقوق نداده و هر لحظه ممکن است بگویند شما را نیاز نداریم و شما باید به اتاق مازاد بروید که نشانه این است که باید خودت بروی .قرارداد هایمان بدون تاریخ میباشد و اگر بگوییم بدون تاریخ امضا نمیکنیم باید برویم چون قرار داد تمام شد .میشه راهنمایی کنید شرکت همچین کاری میتونه بکنه

 7. من کارمند برق هستم بنده را به دلیل مرخصی بدون مجوز اخراج کردند و با حکم دیوان ولی با گرفتن توبیخ نامه ب کار برگشتم . اول بفرمایید می توانم ایام تعلیق را دریافت کنم . دوم اینکه مرخصی که گرفته بودم استحقاقی به مدت دو ماه بوده که از سال برگشت بکار تا کنون پرداخت نشده حالا که دارم باز نشته میشوم قرار شد آنرا پرداخت نمایند ولی با مبلغ زمانیکه بنده را اخراج نمودند با توجه به اینکه در زمان برگشت به کار درخواست دریافت حقوق زمان مرخصی را نموده بودم ولی انها تا به حال انرا پرداخت نکردن ایا از نظر قانونی می توانند حقوق ان زمان را پرداخت کنند

 8. با سلام من در کارخانه ای مشغول به کار بودم بدلیل تعطیلی کارگاه به مدت ۹ ماه در این کارخانه مشغول نبودم و بعد از این مدت دوباره مشغول به کارشدم ودر مجموع سه سال با این کارخانه همکاری داشتم بعد از این مدت شغلم را تغییر داده و به شرکت دیگری رفتم اما صاحب کارخانه که با ما در این مدت قرارداد ی اضا مکرده بود از پرداخت سنوات امتنا کرد ایا راه حلی هست تا حقم را از این فرد بگیرم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 9. سلام وخسته نباشید به من حدودا ١۵ سال در یه شرکت خصوصی مشغول کار بودم و بدلیل اخراج مدیر عامل شرکت صاحبان شرکت تصیم به اخراج همه کار کنان قدیمی کرده اند و تا آخر خرداد ٩۵ حقوق خود را دریافت کرده ام بعد از اخراج من شرکت هنوز برای تسویه حساب کاری انجام نداده و حکم اخراج هم نمیدهند میخواستم بپرسم سنوات من سالی چقدر است اگر شکایت کنم و بدون حکم اخراج فقط با فیش حقوق میتوانم کاری بکنم یا نه در صورت مصالحه باید چقدر برای هر سال پرداخت کنن

  1. من هم همین وضعیت را دارم حکم اخراج نمیدن و میخواد کل حق و حقوق مارو بخوره بعدش امضا بگیره حقی نداری و بعد بهت نامه ترک کار بده سنوات ما چقدر میشه؟

  2. دوست عزیز همسر من مشابه شرایط شمارو داشت شما بدون هیچ مدرکی میتونی شکایت کنی خو دادگاه طی نامه به شرکت تاریخ میده اعلام میکنه همراه مدارک بیاد بعد اونجا ازشون میخواد و حکم کتبیمیده که کارمندو باید برگردونید به کار در غیر اینصورت باید تمام تسوئیه رو پرداخت کنید

 10. سلام
  بازنشسته دولت هستم که پس از بازنشستگی حدود ۳ سال در یک آزمایشگاه مشغول به کار شدم که اخراج شدم.حق وحقوقم به چه صورت محاسبه میشود؟

 11. سلام.تمدید قرارداد نکردن با خانمی که در ماه چهارم بارداری است منع و ایراد قانونی برای کارفرما ایجاد میکند یا صرفاً مشمول محاسبات معمول پایان قرارداد است؟! سپاسگزارم

 12. باسلام وخسته نباشید .لطفا جواب سوال من رو حتما بدید .من به مدت دوسال در یک کارگاه کرشن کار کردم به عنوان کارگر الا مدت نه۹ماه است که حقوق بهمون ندادن .وحدود پانزه روز است که نصفی از نیرو هارو اخراج کردن .لازم به ذکر است که من موقعی که نیروها رو اخراج کردن مرخصی بودم وتلفنی وتوی مرخصی من رو اخراج کردن والان هم با وعده های دروغین امروز وفردا کردن پول های من رو نمیدن رفتم اداره کار برا بیمه بیکاری هم شکایت کردم گفتن بیمه پروژای برات رد شده بهت تعلق نمیگیره در صورتی که یکی از همکارای من بیمه اش شرکتی است ومن پروژای لطفا جواب بدید که من چطور باید حق وحقوقمو بگیرم .شرکت فنی مهندسی پدیده دوکوهه

 13. درصورتی که کارگر توسط کارفرما اخراج شود و محاکم بدوی و شورای حل اختلاف کارگررا حاکم و محق بدانند نحوه محاسبه عیدی و سنوات چگونه است آیا سنوات یا عیدی دو برابر محاسبه میشوند؟

 14. کارگری ازکاراخراج وپس ازطی مراحل قانونی بیمه بیکاری دریافت می کندکارگاه جدیداا حتیاج به نیروداردآیاقانونی هست که کارگراخراج شده به کاربرگردد (اخراج کارگربعلت نداشتن بوجه بوده است )

 15. با سلام
  من ۲۰ سال با سختی کار حکم بازنشستگیم امده
  کارفرما بابت سختی کار پولی پرداخت نمیکند
  تا پرداخت نکند من بازنشسته نمیشوم.
  باید چیکار کنم?

 16. سلام و خسته نباشید
  من هم اکنون از بیمه بیکاری که ۱۲ماه برای من در نظر گرفتن ، استفاده میکنم.چنانچه قبل از اتمام این ۱۲ماه جایی مشغول بکار شوم و دوباره اخراج شوم از باقی بیمه بیکاری میتوانم استفاده کنم ؟

 17. سلام,من در شرکتی در قسمت حراست قبل از سال جدید قرداد امضا کردم,الان دیگه نمیخوام برم سرکار,زنگ زدم میگم نمیام بهشون دیگه,میگه برات گرون تمام میشه,بعد بهشون سفته دادم ,پشتش یه کارمند رسمی امضا کرده,شناسنامه ام دسته شرکته,الان میتونه کارفرما برایه من دردسر درست کنه,یاخیر؟

 18. با عرض سلام و خسته نباشید ، من در شرکتی خصوصی کار می کنم ، در بند ۳۱ قرارداد بنده قید شده است که کارگر و یا کارفرما متعهد می گردند در صورت عدم نیاز از سوی کارفرما و یا استعفا از طرف کارگر ، یک ماه زودتر یکدیگر را مطلع نمایند ، که کارفرمای بنده در تاریخ ۱ شهریور ۹۵ نامه ای مبنی بر عدم نیاز بنده زده که در آن ، تاریخ پایان کار من را ۱۴ شهریور ۹۵ قید کرده است ، ولی بعد از آن حکم اخراجم را اجرا نکردند و بنده بدون وقفه به کارم ادامه دادم ، که مجددا بدون اینکه نامه ای بزنند در تاریخ ۱ آبان ۹۵ اقدام به اخراج اینجانب نموده اند ، و من شکایت کردم و شعبه ۱۵ اداره کار به من حکم برگشت به کار و دریافت تمام حقوق و مزایا و عیدی و سنوات تا پایان سال ۹۵ را داد که رفتم سر کار و یک هفته کار کردم و حتی به ماموریت اداری هم رفتم که تمام برگه های ماموریتم رو هم دارم حالا دارند به نامه ای که در اول شهریور زده اند استناد می کنند . در واقع من بعد از اون نامه اخراجی که پایان همکاری رو ۱۴ شهریور اعلام کرده بودند ، به مدت یک ماه و نیم دیگر کار کردم و حقوق و اضافه کار هم طبق فیش حقوقی به حسابم واریز کرده اند ، میخواستم بپرسم آیا بعد از تارخ ۱۴ شهریور که من کار کردم و حقوق گرفتم ، اون نامه وجه قانونی داره یا خیر ؟ و آیا کارفرمای در دادگاه برنده می شه ؟ سرتون رو درد آوردم ، میبخشید ، از وقتی که میگذارید سپاسگزارم .

 19. سلام خسته نباشید. من چند سوال داشتم اگه مقدور هست حتما جواب بدید. ممنون میشم.
  آیا کسی که قرارداش تموم شده میتونه ترک کار کنه؟ و آیا باید چندماه قبلش اطلاع بده؟ درضمن تو بندهای قرارداد این شخص اصلا تبصره ای عنوان نشده که طرف (کارمند یا کارگر)قبل ترک کار مثلا چندماه قبلش باید به کارفرما اطلاع بده.

 20. سلام.خسته نباشید.من مدت سه سال در یک دفتر مشغول کار بودم که دوسال برام بیمه رد نکردن وفقط سال آخر بیمه رد شد-حالا میخوام دادخواست بدم دو سالی که بیمه نشدم بگیرم آیا امکانش هست بتونم کارفرما را محکوم کنم فقط از اول قرار نبود بیمه بشم با این شرایط امکان گرفتن دو سال سابقه بیمه هست؟

 21. با سلام
  اگر کارفرما قراردادی در سال جدید به نیروهای کار خود ندهد و بعد از گذشت چندماه قرارداد با مدت معین مثلا ۳ ماه یا ۶ ماه بدهد در اینصورت کارگر میتواند از کارفرمای خود شکایت کند.

  با تشکر

 22. با سلام وخسته نباشید بنده به عنوان حسابدار در تاریخ ۹۴/۰۹/۰۷در شرکتی استخدام شدم شفاهی پایه رو ۱۴۰۰مبنا قرار دادند ولی قرادادی نوشته نشد تا اینکه در سال ۹۵/۱۱/۰۱۵ قرداد پایه قانون برای کلیه پرسنل بسته شد ولی برای قراداد دومی که بسته شود براساس حقوق توافقی بسته نشد حالا من چهار ماه امدم بیرون آیا میتوانم شکایت کنم با اینکه سفته دست شرکت دارم ولی حدود چهار ماه حقوق نگرفتم توافقی که شفاهی ردوبدل شد مبینای ۱۶۰۰بوده حالا این شرکت میخواد بر اساس قانون کار اقدام کند چه باید کرد

 23. با سلام و خسته نباشید
  پدر بنده به مدت ۱۳ سال میشه که در یک شرکت خصوصی کار میکرده ولی بصورت یک ماهه یا سه ماهه قرارداد می بستن،الان اردیبهشت ماه قرارداد تمام شده و شرکت میگه برو از بیمه بیکاری حقوق بگیر اینجا دیگه قراردادتون تمام شده و همچنین سن پدرم ۵۷ سالشون هست و کارهای خدماتی تو شرکت انجام می دادند میخواستم بدونم کارفرما میتونند ایشون رو بدون هیچ عللی اخراج کنن فقط بصرف اتمام قرارداد یکماهه شون؟

 24. با عرض سلام من مدت چهار ساله توی هتلی مشغول هستم بیمه تامین اجتماعی هم شدم تا اخر سال ۹۶ هم قرارداد دارم الان گفتن بهت نیازی نداریم میخوام بدونم چقدر سنوات بهم تعلق میگیره دریافتی من ماهی پنج میلیون تومانه؟در ضمن میخوام بدونم ایا مبلغی بابت قرارداد تا اخر سال هم بهم تعلق میگیره ؟ممنون میشم جوابم رو کامل بدین

 25. با سلام من در یک شرکت به مدت ۴۰ روز کار کردم بعد از اتمام قراردادم به دلیل مشکلات شخصی استعفا دادم الان سفته های منو با این عنوان که به من آموزش دادن و هزینه کرده اند نمیدهند و تهدید به اجرای آنها میکنند در حالی که من در این مدت برای آنها کار کردم و حین کار آموزش دیدم در قرارداد هم به عنوان کارگر تولید نام برده شده ام تکلیف چیست باتشکر

 26. با سلام من از سال ( بهمن ۷۹) در یک شرکت مشغول کار بودم . سال ۱۳۸۶ بعنوان مسئول ازمایشگاه شرکت انتخاب شدم .ولی بیمه بنده بعنوان کارگر ساده در لیست رد میشد . هیچ گونه قرارداد کار هم با کار فرما نداشتم .اسفند ۹۵ کارفرما اعلام کرد که بدلیل زیان مالی مجبور به تعطیلی کارخانه می باشد ولی بدون این که به ما کتبا اعلام کند از سال ۹۶ از ورود ما به کارخانه جلوگیری کرد . ما شکایت کردیم و اداره کار سنوات سالی یک ماه را برای ما در نظر گرفته لطفا ما رو راهنمایی کنید . البته ما برگشت به کار رو درخواست کردیم ولی اداره کار اعلام میدارد که شرکت ور شکست شده .

 27. با سلام من قرارداد یک ساله بستم و الان بعد مدت ۳ماه قصد در اومدن دارم.اگه یک ماه قبل(طبق قانون وزارت کار استعفا بدم)میتونن سفته هام رو اجرا بزارن؟

 28. با سلام. حدود ۲۰ سال در شرکتی مشغول به کار هستم( با سابقه) . قراردادهای اینجانب دائمی نبود و به صورت ۱ ماهه ۳ ماهه و ۱ ساله بوده است. حال مدیر عامل جدید من را اخراج و نیروی بدون سابقه بالا را استخدام کرده است. من میتوانم ادعایی برای برگشت مجدد به شرکت داشته باشم و از کارفرما شکایت بکنم یا نه؟اخراج من همراه با اتمام قراردادم بوده است. با تشکر.

 29. سلام،تا اینجا که ما به دلیل نا آگاهی بیچاره و بدبخت شدیم.چرا به جای اینهمه دفتر و دستک شورا و حل اختلاف و اینها به نحو صحیح کارگران رو از حقوق قانونی شون آگاه نمیکنند؟؟؟؟؟

 30. سلام
  کارفرما معمولا تا چند روز جلوتر باید به کارگرها خبر بدهد که دیگر قرارداد تمدید نمی شود؟؟؟
  من در شرکتی کار میکنم که حدود ۶۰۰ نفر در سطح کشور مشغول به کار بودیم، پایان قرارداد ۳۱ شهریور بوده اما شرکت بدون هیچ اطلاع قبلی ۲۷ شهریور نامه پایان کار را در کانال تلگرامش گذاشت و طی یکروز ۶۰۰ نفر را بیکار کرد.
  آیا از این نظر حقی برای کارگر ایجاد می شود؟
  چون اگر زودتر میگفت مسلما همه به فکر کار برای خود می شدند.

 31. سلام خواهش میکنم جواب منو بدید من ۳سال تو یه کارگاه مشغول کارم ماشالا کارفرما زرنگ هیشکی رو بیمه نمیکنه من هیچ قراردادی هم ندارم فقط لیست دریافت حقوقمو دارم سوال من اینه که اگه اخراجم کنن یا خودم استعفا بدم چطور باید سنواتم رو بگیرم

 32. اینجانب در قسمت فضای سبز شهرداری به صورت پیمانکاری و به مدت ۸ سال و به صورت پیمانکاری مشغول به کار هستم.در صورت اتمام قرارداد کار،کارفرمای جدید می تواند من را نیروی مازاد اعلام کند؟

 33. سلام اگه کارگر سه ماه مونده به آخر سال اخراج بشه میتونه با طرح شکایت حقوق و مزایای تا آخر سال رو دریافت کنه

 34. با سلام
  اگر کارمند دولت(فرضا آموزش و پرورش) یک سال قبل از بازنشستگی استعفا دهد و به شغل دیگری (مثلا وکالت) بپردازد وضعیت پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی و بیمه او به چه ترتیب محاسبه خواهد شد؟

 35. با سلام و احترام، افراد نظامی بازنشسته( یا هر یازنشسته دیگر ) که به نگهبانی در مجتمع مسکونی یا اداری ، تجاری استفاده می شود آیا سنوات طبق قانون به وی تعلق می گیرد. یا خیر

 36. سلام من تو شرکتی کار میکنم که سختی کار داره ولی پرداخت نمیکنه و حقوق هم دیر به دیر میده و پند روز دیگه قرار دادم تموم میشه بعد از اتمام قرار داد نرم شرکت مشکلی برام پیش میاد؟؟؟؟

 37. سلام یکی از کارمندای من که در حین استفاده از بیمه بیکاری در شرکت مشغول بکار بوده و بیمه برای این شخص رد نمیشد میخواستم راهنمایی بفرمائید که عیدی و سنوات برای این مدت به این شخص تعلق میگرد یا خیر

 38. سلام من دریک موسسه ای به صورت قراردادی کار میکردم قرارداد کار موقت.قراردادهای ما به صورت یکساله بود کار مورد نظر هنوز هم هست .کارفرما از پارسال قرارداد من را به صورت دوماه دوماه تنظیم میکرد .به گفته یکی از مشاورین اداره کار این کار دائمی حساب میشده وکارفرما حق قطع قرارداد رو ندارد

 39. سلام من الان یک سال هست تو کارگاه نجاری کار میکنم و هیچ قرار دادکتبی نوشته نشده کارفرمام هم گفته بعد از یک ماه بیمه تو رد میکنم که تاحالا رد نکرده حقوقم هم اول ۷۰۰ بعد از سه ماه ۸۰۰ بعد از شیش ماه یک ملیون کرده ولی حالا میگه دیگه نمیخواد بیای سرکار این یازده روزی که از این ماه رفتم رو واریز کرده به حسابم من چیکار باید بکنم تا حق بیمه با پایان کارم رو بگیرم

 40. با سلام
  من مدت ۲۲ سال در یک شرکت مشغول بکار می باشم و قراردادمون هم یکساله می باشد آیا کارفرما میتونم به راحتی پایان کار را اعلام کنه؟

 41. سلام
  بنده در یک شرکت سهامی عام مدت ۱۹ سال (با سابقه خدمت سربازی) بطور رسمی مشغول کار هستم
  میخواستم بدونم چطوری میتوانم اخراج شوم که به بنده بیمه بیکاری تعلق بگیرد
  باتشکر

 42. اسفند ماه ۷۴ سال شرکتی خصوصی توسط خود شرکت دولتی دبه ثبت رسان وتعدادی ازکارگران به ان شرکت انتقال دادن البته بدون تسویه حساب با پرسنل و بدون رضایت یکطرفه کارگرا تعداد ۱۰۰نفر بوده ان قرار داد دایم تا رسمی از ۳ سال سابقه به بالا حالا همه رفتن به غیر از ۵ نفر دیگه مانده ایا ما میتوانیم به محل کار اولی شرکت دولتی برگردیم ما هیچ تسویه حسابی نکردیم بدون رضایت ما را بردن با وجودیکه تعدادی از کارگران مدرک دیپلم هم داشتن وچندی سال پیش خود شرکت دولتی استخدام نیروی انسانی دیپلم داشت ایا این غیر قانونی نیست اگر قرار استخدام بود پس چرا دوبار هبا همین شرکت پرسنل انتقالی کار کردن انوقت مستقیم هزینه حقوق پرسنل بود ولی حالا هزینه بیشتر شده باید قرارداد نیروی انسانی باشرکت با هزینه بالاتر من نمیدانم این چه سیاستی هست که دولت در پیش گرفته راه برای ولخرجی بیشتر باز شده متاسفم

  1. من در پروژه مشغول به کار بودم که بصورت پیمانکاری کار میکردم وبدون هیچ مشکلی با کار فرما با هماهنگی به مرخصی رفتم و بعد چند روز برگشتم که با نامه عدم ورود من به کارگاه روبرو شدم و کسی هم پاسخ گو نبود و مدت کار کردم نه ما است که با قرار داد کار هم کار میکردم و تسویه حساب هم نکردن چگونه میتوانم به مطالباتم برسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *