آیین اخلاق و رفتار حرفه ای مشاوران رسمی مالیاتی ایران

آیین اخلاق و رفتار هر حرفه بیانگر اصول و ارزش های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع در آن حرفه است .هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروه های مذکور، در برابر ضرر و زیان های احتمالی ناشی از عملکرد آن حرفه است.

مشاوران رسمی مالیاتی نقش واسطه ای و کلیدی در تنظیم روابط بین دستگاه های وصول مالیات و مالیات دهندگان دارند.امروزه فقط مودیان نیستند که مشاوران مالیاتی را مثابه یاوران خود در پرداخت مالیات می دانند بلکه دستگاه های وصول مالیات نیز مشاوران مالیاتی را حلقه ای مهم در تسهیل فرآیند مالیات ستانی و یاوران خود در این عرصه می بینند. لذا با ایجاد اعتماد متقابل بین سازمان مالیاتی و مودیان از حیث کمک به آنان در برخورداری و اشراف به جنبه های حقوقی و تسلط به موازین قانونی نقش موثری در ایفای صحیح وظایف مودیان می نماید. از همین روست که دغدغه ارتقاء کمی و کیفی حرفه مشاوره مالیاتی اهمیت دارد. این نقش و مسئولیت دو جانبه مشاور مالیاتی ضرورت ارتقاء اخلاق حرفه ای را نیز صد چندان می کند.مشاوران مالیاتی می بایست در چارچوب ضوابط اخلاقی روشن و شفافی  که رعایت آنها موجب توسعه و کمال آنان و توسعه فرهنگ مالیاتی در کشور می گردد، فعالیت کنند.

ماده ۱- اصول حاکم بر تدوین آیین اخلاق و رفتار حرفه ای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران:

  1. اصول بنیادی
  2. اصول اخلاق حرفه‌ای
  3. اصول رفتار حرفه‌ای
  4. تعهدات مشاوران رسمی مالیاتی نسبت به یکدیگر و ذینفعان و کارفرمایان و توسعه فرهنگ مالیاتی

ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات موضوع این آیین:

  1.  جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
  2. مشاور: شخص حقیقی یا موسسه ای که واجد شرایط مندرج در اساسنامه بوده و کارت عضویت برای آنان صادر شده باشد.
  3. دامنه کاربرد: این آئین شامل کلیه‌ی اعضاء جامعه می‌باشد.

الف) اصول بنیادی

ماده۳: تلاش جهت توسعه اقتصادی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی و اعتقاد به ارجحیت منافع عمومی بر منافع فردی 

ماده۴: رعایت اصل قانونمندی و التزام عملی به ضوابط، قوانین و مقررات

ماده۵: آموزش پذیری و به روز رسانی اطلاعات حرفه ای

ماده۶: رفتار حرفه ای شامل مجموعه کنش ها و واکنش های قانونی، علمی و فرهنگی سازگار با حسن شهرت حرفه ای است که از کمترین خدشه به اعتبار حرفه ای نیز جلوگیری می کند. 

ماده ۷: مشاور باید به عنوان عضو جامعه، ضمن انجام وظائف خود به نقش اثرگذار مالیات در توسعه ملی و مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن توجه نماید.  

ماده ۸: کمک به ایجاد بستری شفاف و عاری از هرگونه فساد، یکی از وظایف بنیادی هریک از اعضاء جامعه می باشد. 

ماده ۹: مشاور باید همه توان خود را جهت هماهنگی و مشارکت با مجموعه اعضاء و با محوریت جامعه به کار گیرد. 

ب) اصول اخلاق حرفه ای

ماده ۱۰: مشاور باید در روابط حرفه ای خود با کارفرما و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر ذینفعان درستکار و صادق باشد. 

ماده۱۱: مشاور باید با رعایت اصول حرفه‌ای در فرآیند انجام وظایف، از هرگونه پیش داوری و قضاوت نادرست پرهیز نماید. 

ماده ۱۲:  مشاور باید اطلاعات مربوط به کارفرما را که در جریان ارائه خدمت حرفه‌ای خود به دست می آورد به مثابه امانتی از طرف کارفرما تلقی و آنها را بدون مجوز، به نفع خود و اشخاص ثالث استفاده نکرده و از افشای آن به جز نزد مراجع ذیربط خودداری نماید. 

ماده ۱۳: مشاور به منظور نیل به اهداف اساسی جامعه که متضمن منافع بلند مدت اعضاء نیز می باشد، باید به اصول اخلاق حرفه ای پایبند باشد. 

ماده ۱۴: مشاور باید همواره در جهت منافع مشروع کارفرما عمل کند و به عنوان نماینده در طرح دلایل دفاع از کارفرما با توجه به اطلاعات در دسترس، واقع بین باشد. 

ماده ۱۵: اعضاء باید از دادن تخفیف های نامعقول و نامتعارف و غیرقانونی نسبت به قیمت های پایه خودداری نمایند. 

ماده ۱۶: اعضاء باید در ارائه مدارک و درج اطلاعات مربوط به خود یا قراردادهای در دست اجرای خود به جامعه صادقانه عمل نمایند. 

ج) اصول رفتار حرفه ای

ماده۱۷: مشاور باید به تعامل منصفانه و شفاف و عدم اهمال و تحکیم اعتماد متقابل و رفتار عادلانه پایبند بوده و کلیه اصول و معیارهای تعیین شده در این آیین را رعایت نماید. 

ماده ۱۸: مشاور باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، از اعمالی که به اعتبار و شئونات حرفه مشاوره یا  جامعه خدشه وارد می کند پرهیز نماید.  

ماده ۱۹: مشاور باید از هرگونه تبلیغ مربوط به فعالیت حرفه‌ای خودداری نماید.

ماده ۲۰: دریافت حق الزحمه و تعهدات مشاور تنها در چارچوب قرارداد تنظیمی درباره مشاوره خواهد بود.

ماده ۲۱: مشاور برای اجرای قرارداد فی مابین عهده دار مسئولیت هائی می شود که با حرفه وی در تعارض نباشد.

ماده ۲۲: مشاور باید مسئولیت کامل فعالیت های حرفه ای خود و کارکنان خود را بپذیرد.

ماده ۲۳: مشاور نباید کار پذیرفته شده طبق قرارداد با کارفرما را ناتمام گذاشته و یا کار مزبور را بدون کسب موافقت کارفرما به دیگر اعضاء واگذار نماید. 

ماده ۲۴: اعضاء باید از هرگونه اعمالی که به نوعی باعث تضییع حقوق دیگر اعضاء می شود خودداری نمایند.  

ماده ۲۵: در چارچوب قوانین و مقررات جامعه با بازرسان اعزامی که در رابطه با هر قرارداد تحقیق می کنند همکاری لازم نماید. 

ماده ۲۶: عضو جامعه نباید بدون داشتن نمایندگی رسمی از جامعه خود را به عنوان نماینده جامعه معرفی یا با این عنوان با رسانه های ارتباط جمعی در خصوص موضوعات مربوط به جامعه مصاحبه و یا بیانیه ای را با این عنوان امضاء نماید. 

ماده ۲۷: مشاور باید در فعالیت های حرفه ای جامعه مشارکت داشته و در جلسات و مجامع حضور مستمر و مؤثر داشته باشد. 

د) تعهدات نسبت به یکدیگر و ذینفعان و کارفرمایان و توسعه فرهنگ مالیاتی

ماده ۲۸: مشاور موظف است در ارتقاء دانش حرفه‌ای خود از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی، تخصصی، کارگاههای آموزشی و نظایر آن اقدام کند.

ماده ۲۹: مشاور باید از هرگونه اقدام خلاف قانون و اعمال متقلبانه در کسب مجوز صلاحیت حرفه ای پرهیز نماید. 

ماده ۳۰: مشاور باید وظایف خود را بر مبنای قرارداد و مقررات حرفه ای جامعه انجام دهد و نباید انجام کاری را که در آن مهارت و تجربه کافی ندارد عهده دار شود.

ماده ۳۱: مشاور باید از صلاحیت حرفه ای و تخصصی لازم در حوزه فعالیت خود و منطبق با ضوابط رتبه بندی جامعه برخوردار بوده و خدمات حرفه ای خود را با دقت و جدیت تمام ارائه نماید.  

ماده ۳۲: مشاور باید از به کارگیری روش های غیر اخلاقی برای اخذ کار پرهیز نماید.

ماده ۳۳: عضو جامعه نباید در کار ناتمام عضو دیگر وارد شود مگر پس از کسب موافقت کتبی آن عضو و یا اخذ مجوز از جامعه. 

ماده ۳۴: اعضاء نباید کارشناسان دیگر اعضاء را در دوران قرارداد استخدامی آنان به استخدام خود در آورند، مگر پس از کسب موافقت عضو ذینفع یا کسب مجوز از جامعه. 

  این آئین نامه در ۳۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به تصویب شورای عالی جامعه مشاوران مالیاتی رسیده است.
سید محمود حمیدی / محمد قاسم پناهی / محمد پاریزی / غلامرضا حیدری کردزنگنه / علی ظریف گلزار / فرشاد اسکندر بیاتی / علیرضا فلاح میرزائی

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *