آگهی دﻋﻮت ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻣﺆﺳﺴﺎت حسابرسی و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻧﻔﺮادی

ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﺮﻓﻪای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان، در اﺟﺮای ﻣﺎده (۱۲) آیینﻧﺎﻣﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦرﺗﺒﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت حسابرسی و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻧﻔﺮادی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن اﺣﺮاز رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای (ﺣﺴﺎﺑﺮس ارﺷﺪ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ) را برگزار میکند. از ﻣﺆﺳﺴﺎت حسابرسی و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻧﻔﺮادی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻋﻮت میشود، ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ آگهی دﻋﻮت ﺑـﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد را معرفی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻟﻒ( داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮاﻳﻂ :

۱- ﻫﻤﻜﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺰد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳـﺎ ﺷـﺎﻏﻞ اﻧﻔـﺮادی ﻃﺒـﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ارﺳﺎﻟﻲ.

۲- دارای سابقه کار تمام وقت حسابرسی نزد ﻣﺆﺳﺴﺎت حسابرسی یا شاغلین انفرادی عضو جامعه، بعد از اخذ مدارک تحصیلات عالی به شرح زیر:

24214111
۲-۱   منظور از رشته‌های مشابه، رشته‌هایی هستند که حداقل ۲۴ واحد از دروس آنها، حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی باشند.

۲-۲   سابقه کار در زمان دانشجویی مقطع کارشناسی، معادل ۵۰ درصد و حداکثر معادل ۲ سال محاسبه می‌شود.

۲-۳   سابقه کار حسابداری پس از اخذ مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد و بالاتر، حداکثر معادل ۵۰ درصد سابقه مورد نیاز هر رتبه حرفه‌ای، مجموعا حداکثر معادل ۳ سال سابقه کار حسابرسی محاسبه می‌شود.

 

۳- دارای ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن رﺗﺒﻪ ﻓﻌﻠﻲ، از جامعه یا سازمان ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

۴- معرفی توسط موسسه حسابرسی یا شاغل انفرادی، صرفا برای یک رتبه بالاتر از رتبه فعلی، مشروط به حداقل ۲ سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی در رتبه فعلی.

ب ( ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن:

۱- فرم ثبت نام تکمیل شده توسط داوطلب و تایید شده توسط موسسه حسابرسی یا شاغل انفرادی

۲- اصل فیش واریز مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جام شماره ۴۴۰۰۴۳۰۰۷۷ با شناسه واریز ( ۲۳۱۰۴۱۵۹ ) به نام جامعه حسابداران رسمی ایران.

تبصره ۱- موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی میتوانند فرم‌های تکمیل شده همه‌ی معرفی‌شدگان را همراه یک معرفی نامه ارائه دهند.
تبصره ۲- موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی میتوانند هزینه شرکت در آزمون همه معرفی‌شدگان را طی یک فیش، واریز نمایند.

ج ( ﺗﺎرﻳﺦ آزﻣﻮن:

آزمون در ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ برگزار می‌گردد.
د ( مهلت ثبت نام:

مدارک لازم برای شرکت در آزمون باید حداکثر تا تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ به جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال گردد.

ح ( تذکر:

۱- به درخواست‌هایی که پس از مهلت مقرر، ناقص یا منطبق با شرایط بند “الف” بالا نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- وﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻲﮔﺮدد.
تبصره: از سه نفر قبولی در هر رده، تقدیر به عمل خواهد آمد.

۳- به پذیرفته شدگان در آزمون، گواهینامه قبولی در رتبه مربوطه ارائه می‌شود.

۴- گواهینامه های موضوع بند ۳ بالا، از معیارهای لازم فعالیت در آن رتبه و نیز یکی از مبانی ارتقای شغلی خواهد بود.

۵- در صورتی که فرد معرفی شده فاقد شرایط مقرر در این آگهی باشد، علاوه بر حذف نام از فهرست داوطلبان و یا قبول شدگان، نسبت به اعمال مقررات انضباطی در خصوص داوطلب و موسسه حسابرسی یا شاغل انفرادی معرف وی، اقدام خواهد شد.

و ( یادآوری:

ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﺑﻪ زﻳﺮ ﺷﺮح  اﺳﺖ:

۱) حسابداری: ۲۵ سوال تستی (۲۰ سوال در زمینه استاندارهای حسابداری و ۵ سوال حسابداری صنعتی)

۲) حسابرسی: ۲۵ سوال تستی در زمینه استاندارهای حسابرسی.

۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده: ۱۵ سوال تستی در زمینه قوانین و بخشنامه‌های مربوط.

۴) سایر قوانین: ۱۵ سوال تستی در زمینه قوانین تجارت، محاسبات عمومی، مناقصات، آیین رفتار حرفه‌ای و قوانین و مقررات جامعه.

۵) برای قبولی در آزمون، کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز کل آزمون، مشروط بر اینکه امتیاز مکتسبه بابت هر یک از دروس مربوطه، کمتر از ۴۰ درصد حداکثر امتیاز تعیین شده نباشد، ضروری است.

دانلود نمونه نامه درخواست موسسه

دانلود فرم ثبت نام آزمون

منبع» جامعه حسابداران رسمی ایران

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *