راﻫﻨﻤﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺰد

از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺰد ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در هر یک از پست‌های نمونه (مشاغل کلیدی) کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۴ استفاده می‌شود. اقلام پرداختی مزدی مورد پیمایش، مشتمل بر کل مبلغ مزد ثابت یا مزد مبنای پرداخت شده، کل مبالغ پرداخت شده بابت مزایای به تبع شغل، کل مبالغ پرداخت شده بابت مزایایی از قبیل حق اولاد، مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی، کل مبالغ پرداخت شده از بابت پاداش افزایش تولید و بهره وری و عملکرد (غیر از عیدی و پاداش سالانه) و سایر پرداخت های متغیر نقدی و غیرمرتبط با عملکرد از قبیل پاداش سالیانه، پاداش بابت مناسبت های خاص و نظایر آن و معادل ریالی اقلام غیرنقدی پرداخت شده است. اطلاعات بدست آمده پس از جمع آوری، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و نتایج حاصل از مطالعات و بررسی بازار کار به تفکیک جداول و نمودارهای مربوط درتارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی الکترونیکی http://rkj.mcls.gov.ir در اختیارکارگاه های مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ابتدا بر روی قسمت ثبت اطلاعات کلیک نمایید.

  • در صورت تمایل نام شرکت/سازمان/موسسه را به طور کامل و خوانا درج نمایید.
  • نام استان و شهرستان محل استقرار واحد تولیدی انتخاب گردد.
  • نوع محصول تولیدی را بر اساس صنایع مشخص شده در این قسمت انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که نوع صنعت بر اساس طبقه بندی استاندارد بین‌المللی صنایع و فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، مشخص گردیده است.
    مثال: چنانچه نوع محصول کارگاهی کلید و پریز و لوازم الکتریکی باشد، صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه های برقی را انتخاب نمایید.
  • نوع مالکیت واحد اقتصادی مربوط را اعم از عمومی، خصوصی، تعاونی یا سایر را انتخاب نمایید.
  • تعداد کل کارکنان (اعم از دائم و قراردادی) را به تفکیک زن و مرد درج گردد.
  • در این قسمت مشخص نمایید که آیا آن واحد اقتصادی، دارای طرح طبقه بندی مشاغل طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی می باشد یا خیر.

gu01

پس از ثبت اطلاعات گزینه ادامه را انتخاب نمایید. در قسمت بالای این صفحه شناسه ورودی کاربر نمایان می شود . لازم است شناسه ورودی حفظ شود تا در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات، از طریق این شناسه نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام شود.

gu02

نظر به گستردگی حجم فعالیت و تعداد عناوین پست های سازمانی در کارگاه ها و بازار کار و به منظور اثربخشی و تسهیل مطالعه و بررسی بازار کار، در این گام پست های نمونه از ۵ رسته شغلی که در بازار کار عینیت داشته مشخص شده و اطلاعات اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد پست مربوط، گردآوری می شود. رسته های شغلی مورد نظر در این طرح اداری، فنی پشتیبانی، بازرگانی، مالی، فن آوری اطلاعات (IT) می باشد که در هر مرحله رسته مورد نظر را مطابق شکل فوق انتخاب نمایید.

gu03

برای هرکدام از رسته های شغلی مذکور سه عنوان پستی عام مدیر، کارشناس و کارمند در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب پست مورد نظر، مطابق شکل زیر می توانید با انتخاب دکمه نمایش مشخصات شغل تعریف پست، شرح وظایف و پست های مشابه آن را مشاهده نموده و در صورت تطبیق یا تشابه با پست های سازمانی کارگاه نسبت به ورود اطلاعات در قسمت بعد اقدام نمایید.

به طور نمونه پست کارشناس ارشد اداری معرف رشته شغلی مدیر اداری در رسته اداری و پست کارگزین معرف رشته شغلی کارمند اداری در رسته اداری در نظر گرفته شده است.

gu04

در مرحله بعد با انتخاب گزینه ادامه به صفحه مشخصات شاغلین در شغل وارد شوید.

در این صفحه، تعداد کارکنان (اعم از دائم و قراردادی) که در پست یا شغل منتخب مشغول به کار هستند را به تفکیک زن و مرد، لحاظ نمایید. مثال: چنانچه تعداد ۵ نفر تحت عنوان کارمند مالی یا عناوین مشابه دیگر در آن کارگاه مشغول به کار بوده و از این تعداد ۳ نفر مرد و ۲ نفر زن باشند، تعداد نفرات را در ردیف های مربوط درج کنید.

میانگین سوابق کار افراد شاغل در این پست یا شغل را مطابق شکل زیر انتخاب نمایید. مثال چنانچه تعداد شاغلین پست مذکور ۱۰ نفر بوده و مجموع سوابق کار این افراد ۲۵ سال باشد، میانگین سوابق کار آن ها ۲/۵ سال می باشد که در این صورت گزینه بین یک تا پنج سال را انتخاب نمایید.

gu05

در گزینه بعدی مشخص کنید که بیشترین فراوانی شاغلین در شغل یا پست منتخب در چه مقطع تحصیلی بوده و گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. به طور مثال چنانچه در این پست ۱۰ نفر مشغول به کار باشند و از این ۱۰ نفر ۶ نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس، ۳ نفر فوق لیسانس و ۴ نفر فوق دیپلم باشند با توجه به آن که اکثریت کارکنان شاغل دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند باید قسمت مربوط به کارشناسی (لیسانس) انتخاب شود.

gu06

پس از ثبت اطلاعات این قسمت، صفحه مربوط به اطلاعات مزدی پست یا شغل مذکور به شکل زیر نمایان می شود. در این قسمت لازم است بر روی گزینه اطلاعات مزد، مطابق شکل زیر کلیک نموده و وارد صفحه اطلاعات مزد شوید. لازم به ذکر است در هر مرحله، اطلاعات مزدی شاغلین در پست یا شغل جداگانه درج گردد.

gu07

ابتدا دوره پرداخت مزد را مطابق شکل زیر مشخص نمایید ( به طور نمونه یک ماهه). سپس مبالغ اطلاعات مزدی چند نمونه از شاغلین پست یا شغل مربوط را به صورت جداگانه و با ملحوظ کردن دوره پرداخت، درج نمایید.

gu08

پس از درج دقیق سابقه کار هر یک از شاغلین پست انتخاب شده (به طور نمونه ۳/۵ سال)، آخرین مدرک تحصیلی و جنسیت وی را مشخص نموده و سپس اطلاعات مزدی شاغل را وارد نمایید.

gu09

نحوه تکمیل اطلاعات مزدی شاغل:

چنانچه دوره پرداخت به صورت ماهانه انتخاب شده است مبالغ مربوط به اقلام مزدی را به صورت نمونه ذیل تکمیل نمایید.

-کل مزد ثابت یا مزد مبنای پرداخت شده به شاغل پست یا شغل انتخاب شده در دوره پرداخت:

مثال: چنانچه مزد شغل ماهانه شاغل، ماهانه ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال و مزد سنوات او ماهیانه ۵۰۰،۰۰۰ ریال باشد، مزد ثابت یا مبنای پرداخت شده ماهانه ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

ریال ماهانه ۸/۰۰۰/۰۰۰ = ۵۰۰/۰۰۰ + ۷/۵۰۰/۰۰۰

-کل مبالغ پرداخت به تبع شغل به شاغل این پست در دوره پرداخت:

مجموع مزایایی از قبیل حق سرپرستی، حق جذب و نظایر آن که شاغل پست انتخاب شده، دریافت می نماید را در این قسمت درج نمایید.

مثال: مثال: چنانچه شاغل این پست ماهانه بابت حق جذب معادل ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال و بابت حق سرپرستی ۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال دریافت می کند. مبالغ پرداخت به تبع شغل به شاغل ماهانه ۲،۸۵۰،۰۰۰ ریال است.

ریال ماهانه ۲/۸۵۰/۰۰۰ = ۱/۳۵۰/۰۰۰ + ۱/۵۰۰/۰۰۰

-کل مبالغ پرداخت شده بابت مزایای (حق اولاد، مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی) در دوره پرداخت:

مجموع مزایایی که از بابت حق اولاد، مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی به افراد مذکور در این پست پرداخت شده است در این قسمت درج می گردد.

مثال: اگر شاغل این پست دارای یک فرزند باشد، از بابت کمک هزینه عائله مندی ۷۱۲،۴۲۵ ریال دریافت می کند. از بابت کمک هزینه مسکن ۲۰۰،۰۰۰ ریال و بابت کمک هزینه اقلام مصرفی مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال ماهانه دریافت می کند. مبالغ پرداخت شده بابت مزایای مذکور ماهانه ۲،۰۱۲،۴۲۵ ریال است.

ریال ماهانه ۲/۰۱۲/۴۲۵ = ۷۱۲/۴۲۵ +۱/۱۰۰/۰۰۰ + ۲۰۰/۰۰۰

چنانچه مزایایی غیر از مزایای مذکور مانند حق ایاب و ذهاب، حق ناهار و نظایر آن نیز به وی پرداخت می گردد باید با مبالغ فوق جمع گردد.

-کل مبالغ پرداخت شده از قبیل پاداش افزایش تولید و بهره وری و عملکرد (غیر از عیدی و پاداش) در دوره پرداخت:

پرداخت های نقدی متغیر سال ۱۳۹۴ که در نتیجه عملکرد شاغل پرداخت شده است از قبیل پاداش عملکرد، پاداش افزایش تولید و پاداش بهره وری و نظایر آن باید در این قسمت درج گردد.

نکته: اگر در این کارگاه در دوره انتخاب شده پاداش افزایش تولید پرداخت شده است و این پاداش در تناوب های سه ماهه پرداخت گردیده است بایستی مجموع پاداش را با توجه به دوره پرداخت انتخاب تبدیل شود.

مثال: چنانچه در دوره سه ماهه اول مبلغ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال و در دوره سه ماهه دوم مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال به شاغل این پست پرداخت شده است مجموع مبلغ دریافتی ماهانه ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

کل مبلغ شش ماهه ۶/۰۰۰/۰۰۰ = ۲/۵۰۰/۰۰۰ + ۳/۵۰۰/۰۰۰

حال اگر دوره پرداخت انتخاب شده توسط کاربر یک ماهه باشد باید این مبلغ به ماهانه تبدیل شود.

 ۱/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۲ ÷ ۶/۰۰۰/۰۰۰

-سایر پرداخت های متغیر نقدی و غیرمرتبط با عملکرد از قبیل پاداش سالیانه، پاداش بابت مناسبت های خاص و نظایر آن در دوره پرداخت:

مثال: چنانچه بابت مناسبت های خاص در طی یکسال مبلغ ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال به شاغل این پست پرداخت شده باشد و اگر دوره پرداخت انتخاب شده توسط کاربر یک ماهه باشد باید این مبلغ به ماهانه تبدیل شود.

 ۲۰۰/۰۰۰ = ۱۲ ÷ ۲/۴۰۰/۰۰۰

– معادل ریالی اقلام غیرنقدی پرداخت شده در دوره پرداخت:

چنانچه به شاغلین این پست در کارگاه اقلام غیرنقدی توزیع می گردد، معادل ریالی اقلام مذکور را با توجه به دوره پرداخت محاسبه و درج نمایید.

در هرمرحله می توانید اطلاعات وارد شده را از طریق چاپگر متصل به دستگاه چاپ نمایید.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *