معافیت‌های مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم

معافیت‎های ‎مالیاتی ‎در ‎اصلاحیه ‎مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون ‎مالیاتهای ‎مستقیم‎ و‎‎قانون ‎رفع ‎موانع ‎تولید ‎رقابت ‎پذیر ‎و ‎ارتقای ‎نظام‎ مالی ‎کشور

 • [ ماده ۱۳۲ ]
 • [ ماده ۱۳۳ ]
 • [ ماده ۱۳۴ ]
 • [ ماده ۱۳۸مکرر ]
 • [ ماده ۱۳۹ ]
 • [ ماده ۱۴۱ ]
 • [ ماده ۱۴۳ مکرر ]
 • [ ماده ۱۴۵ ]

معافیت‎ ماده ۱۳۲‎ قانون ‎مالیاتهای ‎مستقیم

 • [ واحد‎های ‎تولیدی ‎و‎ معدنی ]
 • [ واحدهای ‎تولید ‎فناوری‎ اطلاعات ]
 • [ درآمدهای‎خدماتی‎ بیمارستان‎ها،‎هتلها ‎و ‎مراکز‎ اقامتی‎گردشگری ]
 • [ افزایش ‎نیروی ‎کار ‎شاغل ]
 • [ سرمایه‎گذاری ‎مجدد ‎و‎ درآمدهای‎ حمل ‎و ‎نقل ]
 • [ درآمد‎ تولیدی ‎شرکتهای‎ خارجی‎ ]
 • [ تاسیسات ‎ایرانگردی ‎و‎ جهانگردی ]
 • [ دفاتر ‎گردشگری ‎و ‎زیارتی ]
 • [ هزینه‎های ‎تحقیقاتی ‎و‎ پژوهشی ]
 • [ معافیت‎موضوع ‎مواد ۱۳۲ ‎و ۱۳۸ ‎‎ قانون ‎مالیاتهای مستقیم‎ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ]

معافیت ‎واحدهای ‎تولیدی ‎و‎ معدنی

۱-میزان معافیت:

-صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی:
در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال و در سایرمناطق به مدت ۵ سال

-در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال و در سایر مناطق به مدت ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ذیربط از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد

-عدم استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکزتهران به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان

-عدم استقرار در شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای با جمعیت بیش از سیصدهزار نفربه استثنای شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر در فواصل این بند

-عدم استفاده از معافیت موضوع بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای احداث واحد تولیدی و معدنی

-ابراز درآمد حاصل از فعالیت تولیدی یا معدنی

-تعلق واحدتولیدی و معدنی به اشخاص حقوقی غیر دولتی

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

۳-موارد قابل توجه:

-منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی می باشد و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.

-تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصوالت موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفراین ماده می باشند.

-درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفرنمی باشد. -درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفرنمی باشد.

معافیت ‎واحدهای ‎تولیدی‎ فناوری اطلاعات

۱-میزان معافیت:

-صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اشخاص حقوقی غیردولتی:

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال ودر سایرمناطق به مدت ۵ سال

-در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال ودر سایرمناطق به مدت ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط، با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد

-عدم استفاده از معافیت موضوع بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای احداث واحد تولید فناوری اطلاعات

-ابراز درآمد بابت خدمات مذکور

-تعلق مالکیت واحد تولید فناوری اطلاعات به اشخاص حقوقی غیردولتی

-تسلیم اظهارنامه، ارائه دفاترقانونی واسناد و مدارک حسابداری

۳-موارد قابل توجه:

-منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی می باشد و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.

-محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصوالت موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

-درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفرنمی باشد.

-واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.

-درآمد ابرازی واحدهای فناوری اطلاعات متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی باشد.

درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

۱-میزان معافیت:

-صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی:

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال ودر سایرمناطق به مدت ۵ سال

-در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال ودر سایرمناطق به مدت ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-صدور مجوز از مراجع قانونی ذی ربط، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد

-عدم استفاده از معافیت موضوع بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای احداث بیمارستان، هتل و مراکز گردشگری

-ابراز درآمد (درآمدهای کتمان شده از شمول این مقررات خارج است)

-تعلق مالکیت بیمارستانها، هتلها و مراکزاقامتی به اشخاص حقوقی غیردولتی

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

۳-موارد قابل توجه:

-منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی می باشد و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.

-محاسبه مالیات با نرخ صفر صرفا درخصوص درآمد ابرازی خدمات بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی و به سایردرآمدهای واحدهای مذکور نمی باشد.

-درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفرنمی باشد.

-بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.

-درآمد ابرازی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی باشد.

افزایش نیروی کار شاغل

۱-میزان معافیت:

به ازای افزایش حداقل ۵۰ %نیروی کار شاغل در هرسال در دوره معافیت نسبت به سال قبل، یک سال به دوره معافیت واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود.

۲-شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت:

-دارا بودن بیش از ۵۰ نفر نیروی کار شاغل

-تایید تعداد نیروی کار و افزایش مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی

-عدم کاهش نیروی کار بعد از افزایش (بازنشستگی، بازخریدی واستعفا کاهش محسوب نمی شود)

۳-موارد قابل توجه:

-در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت.

-درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور )پنجاه درصد( در سال بعد از برخورداری از این مشوق )به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند( واحدهایی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

سرمایه گذاری مجدد و درآمدهای حمل و نقل

۱-میزان معافیت:

الف-در مناطق کمتر توسعه یافته، صد در صد ( ۱۰۰ )%مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه با نرخ صفر مذکور در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین صد در صد (۱۰۰) % مالیات درآمدهای واحدهای حمل و نقل مستقر در مناطق مذکور، حداکثر تا معادل میزان سرمایه گذاری انجام شده یا معادل دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده به نرخ صفر مشمول مالیات است.

ب-در سایر مناطق، پنجاه درصد (۵۰) % مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه با نرخ صفر مذکور در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین پنجاه درصد (۵۰) % مالیات درآمدهای واحدهای حمل و نقل مستقر در این مناطق، حداکثر تا معادل میزان سرمایه گذاری انجام شده یا معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده به نرخ صفر مشمول مالیات است.

در صورت مشارکت سرمایه گذاران خارجی:

-به ازای هر ۵ %مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سرمایه گذاری مجدد معادل ۱۰ %به سقف سرمایه ثبت و پرداخت شده مذکور و حداکثر تا ۵۰ %حسب مورد اضافه می شود.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-صدور مجوز از طرف مراجع قانونی ذی ربط، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد

-ابراز درآمد در سنوات بعد از انجام سرمایه گذاری

-پرداخت و ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها بعد از اخذ مجوز سرمایه گذاری

-عدم کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده مذکور بعد از استفاده از معافیت

-مخارج مربوط به زمین حداکثر تا سقف میزان مبالغ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده قابل محاسبه است

-واحد مذکور متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی باشد

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسنادو مدارک حسابداری

-عدم امکان برخورداری از معافیت این بند در صورتی که از معافیت صدر ماده استفاده شده باشد

علاوه بر موارد فوق در خصوص واحدهای تولیدی و معدنی:

-عدم استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکزتهران به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان

-عدم استقرار در شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای با جمعیت بیش از سیصدهزار نفربه استثنای شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقردر فواصل این بند

-مخارج مربوط به زمین جزو سرمایه گذاری لحاظ نمی شود.

۳-موارد قابل توجه:

-واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی الزم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.

-در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

-در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

-درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند

-سرمایه گذاری مجدد در واحدهای تولیدی و معدنی و واحدهای تولیدی فناوری اطالعات و بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی واشخاص حقیقی مشمول استفاده از این مشوق نرخ صفرنمیباشد.

درآمد تولیدی شرکتهای خارجی

۱-میزان معافیت:

صد در صد درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی با نشان معتبر از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور)واحد تولیدی ایرانی( به نرخ صفر مشمول مالیات است و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی (واحدهای ایرانی متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی)

-استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی داخلی در ایران

-صادرات حداقل ۲۰ درصد تولیدات هر سال در همان سال تولید

-ابراز درآمد تولیدی (درآمدهای کتمان شده مشمول این معافیت نمی گردد)

-عدم استقرار واحد تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان

-عدم استقرار واحد تولیدی در شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای با جمعیت بیش از سیصدهزار نفر به استثنای شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی

۱-میزان معافیت:

پنجاه درصد (۵۰)% مالیات بر درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی دی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال (سال ۱۴۰۰ )معاف است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-اخذ پروانه بهره برداری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی قبل از ۱/۱/۱۳۹۵

-ابراز درآمد حاصل از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی)درآمدهای کتمان شده مشمول این معافیت نمی گردد( -معافیت قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.

-درآمد حاصل از اعزام گردشگربه خارج از کشورمشمول این معافیت نمی باشد.

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسنادو مدارک حسابداری

-نوع مالکیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی مذکور از حیث شخصیت حقیقی یا حقوقی و همچنین خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تاثیری در اعمال معافیت ندارد.

-مالکیت اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی در تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تاثیری بر اعمال معافیت ندارد

دفاتر ‎گردشگری ‎و‎ زیارتی

۱-میزان معافیت:

صد در صد (۱۰۰)%درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه مشمول مالیات با نرخ صفراست.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط

-ابراز درآمد بابت جذب گردشگر خارجی و یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (درآمدهای کتمان شده مشمول این معافیت نمی گردد)

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

-نوع مالکیت دفاتر گردشگری و زیارتی مذکور از حیث شخصیت حقیقی یا حقوقی و همچنین خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر دولتی تاثیری در اعمال معافیت ندارد.

هزینه‎های ‎تحقیقاتی ‎و‎ پژوهشی

۱-میزان بخشودگی:

معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی از مالیات ابرازی سال انجام هزینه و حداکثر به میزان ده درصد (۱۰)% مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-درآمد ناخالص ابرازی حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و صنعتی از ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

-واحد تولیدی و معدنی متعلق به اشخاص حقوقی خصوص و تعاونی باشد.

-واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد

-عقد قرارداد با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده باشد.

-تایید قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشورتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

-ارائه گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی که به تصویب شورای پژوهش و مراکز تحقیقاتی مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.

-تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک

۳-موارد قابل توجه:

-درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده بوسیله ماشین‌آلات تولیدی نیز جزء درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می گردد.

-در صورتی که مالکیت واحد تولیدی و صنعتی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا به صورت توامان اشخاص مذکور مالک بیش از ۵۰ درصد مالکیت واحد تولیدی و صنعتی باشند بخشودگی قابل اعمال نمی باشد، همچنین این بخشودگی درخصوص واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به اشخاص حقیقی نیز قابل اعمال نمی باشد.

-بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا درخصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی بوده و قابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مندرج در صدر بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد.

-هزینه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ( ۱/۱/۱۳۹۵ )شروع شده اند شامل این بخشودگی نمی گردند.

-معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدر الذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

معافیت حاصل از مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

-با توجه به ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تا پایان دوره معافیت به قوت خود باقی است.

معافیت ‎ماده‎۱۳۳ ‎

الف-صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به این ماده اضافه شد.

ب-معافیت ماده ۱۳۳ به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور شد.

لذا از عملکرد سال ۱۳۹۵ و به بعد:

ماده ۱۳۳-صددرصد (۱۰۰)% درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها به نرخ صفر مشمول مالیات است

موارد قابل توجه:

-اعمال نرخ صفر منوط به تسلیم اظهارنامه وارائه دفاترو اسناد و مدارک

معافیت‎ ماده ۱۳۴

الف-آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای به این ماده اضافه شد.

ب-معافیت ماده ۱۳۴به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور شد.

لذا از عملکرد سال ۱۳۹۵ و به بعد:

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی به نرخ صفر مشمول مالیات است.

معافیت‎ماده ۱۳۸‎ مکرر‎

۱-میزان معافیت:

معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی

-انجام عملیات در قالب عقود مشارکتی

-عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال از بنگاه تولیدی

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسنادو مدارک حسابداری

موارد قابل توجه:

-اعمال معافیت منوط به تسلیم اظهارنامه و ارائه دفاترو اسنادو مدارک توسط صاحب درآمد می باشد

-آورده نقدی می تواند ارزی یا ریالی باشد.

-معافیت مذکور درخصوص آورده کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به استثنای تسهیالت پرداختی توسط موسسات اعتباری می باشد.

-عقود مشارکتی شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می باشد.

معافیت ‎ماده ۱۳۹‎

اضافه شدن:

-عبارت و ” همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی، معلولین جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توان بخشی و حرفه آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمتمددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند”  به بند (ح)،

-عبارت ” و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط) ” به بند (ل) و

-عبارت ” درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای ط و ک از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. به عنوان تبصره ۵ ماده ۱۳۹

موارد قابل توجه:

-اعمال معافیت منوط به تسلیم اظهارنامهو ارائه اسناد و مدارک توسط صاحب درآمد می باشد.

معافیت‎ ماده ۱۴۱

۱-میزان معافیت:

صد درصد (۱۰۰ )%درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰ )%درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات به نرخ صفر است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

-صادرات انجام شده از ابتدای اجرایی شدن برنامه پنجساله ششم توسعه مشمول این معافیت است

-صد در صد درآمد مربوط به صادرات کالاهای نفتی و ۸۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات به نرخ صفر نمی باشد.

-تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

۳-با توجه به الحاق تبصره ۸ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ ،به موجب جز الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید-مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ -از تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۴ تا ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

معافیت ماده ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۵

اضافه شدن:

-عبارت “نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد ( ۵/۰ )% این ماده، معاف است” به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۴۳ مکرر قانون اضافه شد.

-عبارت “ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی” به تبصره ماده ۱۴۵ اضافه شد.

منبع»
سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل
«معافیت‎های مالیاتی»، محمد برزگری، معاون مدیرکل حسابرسی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *