دانلود بخشنامه دستمزد سال ۹۶ و طرح طبقه بندی مشاغل

به گزارش اخبار حسابداری ایران، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۶، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

متن کامل مصوبه شورای عالی کار به شرح زیر است:

۱. از ابتدای سال ۱۳۹۶ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۰۹.۹۷۷ ریال ( سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال ) تعیین می‌گردد.همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده ۳۶ قانون کار ) به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۵ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۰۹۹۷۷ ریال ریال ( سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال ) بند (۱) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۶ دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعتی با درنظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. براساس مصوبه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر(اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵. مقرارت این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۶ بطور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دست‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشند:

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۲ درصد ( به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۵) به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۶=۶۷۶۸+(۱/۱۲×آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۵)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۳۰۹.۹۷۷ ریال در روز شود، مبلغ ۳۰۹.۹۷۷ ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ برقرار گردیده‌اند(علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزازای ماندگان پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۵) و نظایر آن‌ها.

تبصره۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۵)، از ابتدای سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۶

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ در مورد کارگرانی که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ به بعد دارای یک‌سال سابقه خدمت باشند و یا یک‌سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۶ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود مشمول افزایش ۱۲ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه ( ارقام به ریال در روز)

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ از ابتدای سال ۱۳۹۶ همه‌ی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا به یک‌سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایایا پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزی دائم و موقت

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

۱- نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی که در سال ۱۳۹۶ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۵) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۲ درصد افزایش می‌یابند. درصورتی که کارگران دای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز باستی ۱۲ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه‌خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۳۰۹.۹۷۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۳۰۹.۹۷۷ ریال خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۶ روزانه ۶۷۶۸ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۶ روزانه ۶۷۶۸ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: درصورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۳۰۹.۹۷۷ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۳۰۹.۹۷۷ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

اسماعیل ظریفی آزاد ( مدیر کل روابط کار و جبران خدمت )

دانلود PDF بخشنامه مزد ۹۶

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

‫۱۸ نظرها

 1. اطلاع رسانی خیلی عالی لطفا اگه امکان داره طبق قانومن کارساعت کارقانونی کارگران بدون احتساب نهاری ونمازاعلام نمایید.متشکرم

 2. با عرض سلام وخداقوت خدمت شما وتشکر از اطلاعات بسیار مفیدتون
  میخواستم خواهش کنم برای نمونه حقوق یک کارگر در یکی از گروه ها به عنوان مثال محاسبه وارائه بشه تا جای هیچ شکی برای کسیکه میخواد حساب کتاب کنه نباشه به عنوان مثال یک کارگر در گروه ۵ مزد روزانه , پایه سنوات, عیدی وغیره به تفکیک ارائه بشه که درسال ۹۶ هر آیتم دقیقا چقدره با ذکر فرموا محاسبه
  خدا خیرتون بده شما که زحمت می کشید چندتا مثال هم بزارید تا خدایی نکرده اشتباهی رخ نده وحقی از کسی ضایع نشه
  خیلی خیلی متشکرم
  پیروز وسربلند باشید.

 3. سلام
  مبلغ محاسبه شده پایه سنوات که ماهانه ۵۱۰۰۰۰ ریال میشود. آیا به حقوق پایه اضافه میشود یا اینکه تحت سرفصل جداگانه ای می آید.
  به عبارت دیگر برای محاسبه نرخ اضافه کاری این رقم مورد محاسبه قرار میگیرد.
  اگر در حقوق پایه قرار گیرد تمامی مزایا که بر اساس حقوق پایه است نیز شامل میشود؟
  حق سنوات سال قبل نیز مشمول افزایش ۱۲ درصدی است یا خیر
  لطفا توضیح دهید که نحوه برخورد با حق سنوات چگومه باید باشد

 4. با سلام و تشکر از سایت مفیدتون.
  یه کارگر ۹۴/۱/۱ استخدام شده حقوقش روزانه ۲۳۷۴۷۵(طبق قانون) سال ۹۵ دستمزد روزانه اش میشه۲۷۰۷۲۲+۱۰۰۰۰ پایه سنوات .دستمزد روزانه ۹۶ و ملغ پایه سنوات چقدر میشه ؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدین.شرکتمون جزو کارگاههای نظام هماهنگ نیست

 5. با سلام لطفا در مورد حق بیمه کارمندان و کارگران فوق دیپلم، لیسانس و… که طبق طرح طبقه بندی مشاغل حقوق می گیرند اطلاع رسانی کنید سپاس

 6. سلام وقتتون بخیر
  میخواستم بدونم امسال بابت هر سال کار چقد سنوات میدن
  شش سال سابقه کار دارم با ماهی یکو هفصد پایه حقوق
  چقد بهم تعلق میگیره سنوات بابت این شش سال
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *