آگهی شرکت در آزمون حسابدار رسمی ۹۷

ﻫﯿـﺎت ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاران رﺳﻤـﯽ در اﺟﺮای ﻣـﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ، ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ’’ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻـﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاران رﺳﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ‘‘ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﻧـﺎﻣﻪ ﺷﻤـﺎره ۵۴۰۹ت ۵۷۸۳۱ / ﻫـ ﻣﻮرخ ۳۲/۷/۴۷۳۱ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن از داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

اﻟﻒ ( ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن :
۱-  ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .
۲-  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی .
۳-  ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .
۴-  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻮء ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﻣﺎﻟﯽ و اداری .
۵-  داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣـﺪارک ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .
ﺗﺒﺼﺮه ۱ : ﻣﻨﻈﻮر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ، ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ از دروس آﻧﻬﺎ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  ( اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ICAEW
ﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :  اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﯾﻠﺰ )  ( ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای CGA  (اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﮐﺎﻧﺎدا ) AICPA ( و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ACCAاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد آن اﺳﺖ
ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ   .
۶-  داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ( ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ) ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ( اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ دارای ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪی در اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ، ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﺎن در اﻣﻮر ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺴﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )
ﺗﺒﺼﺮه ۱ : در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣـﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻮاﺑـﻖ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ از ﺗــﺎرﯾﺦ اﺧﺬ اوﻟﯿﻦ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻼک ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ دروس ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﻮل دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ۲ : داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   ﺑﻪ ﻣﺪت ۳ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

۱-  ب ( ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن:  
azmoon-01

۲-  ب ( ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن :
۱- ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .
۲- ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان .
۳-  ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .
۴- ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻣﺮﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ .

ج ( ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ  :

 

۱-  ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :

۱-۱ – اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان .
۱-۲ – درج ﻧﻮع ﮐﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ) ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ( در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ وی ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ، در ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ، ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ، درج ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺮﻓًﺎ ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

۱-۳ –  ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺳﺎل ۱۸۳۱ و ﺑﻌﺪاز آن ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮﺣﻘﻮق ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

۲ – درﺧﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاری   اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

۳ – ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
۴- داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺮوط آزﻣﻮن ﺳﻨﻮات ) ﺗﮏ درس ۰۹۳۱و ﺗﮏ درس ۱۹۳۱( ، ۲۹۳۱ و ۳۹۳۱ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

 

د ( آزﻣﻮن :

 

۱-  آزﻣﻮن در ﻧﯿﻤﻪ اول آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .

۲-  ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
۳-  آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎری ، ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .

۴-  آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای )ﺗﺴﺘﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺳﺌﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﯾﺮان )ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺣﺮاز ﺷﻮد .
۵-  ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺗﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه و ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ 1-3 ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
۶-  ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ داوﻃﻠﺒﺎن در آزﻣﻮن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .
۱- ۶ ( ﮐﺴﺐ %۶۰  ﻧﻤﺮه ﺳﺌﻮاﻻت ﮔﺰﯾﻨﻪ ای (ﺗﺴﺘﯽ) ﻫﺮ درس .

۲- ۶ ( ﮐﺴﺐ %۶۰ ﻧﻤﺮه ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻫﺮ درس .
۷- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درس، از آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﻘﺮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ۶ ﻓﻮق ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در آزﻣﻮن دو دوره آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ درس ﯾﺎ دروﺳﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺮه آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن دﻫﺪ .

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از دوره ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ دروس را اﻣﺘﺤﺎن دﻫﻨﺪ. 

۸- ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻫﺮ درس در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﺗﺴﺖ آن درس ﺣﺪاﻗﻞ %۰۶ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 
۹- داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﺮوط ﺳﻨﻮات)  ﺗﮏ درس ۰۹۳۱ (و ۱۹۳۱ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات دوره ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

۱۰- دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک دﮐﺘﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ، ازآزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺣﺴـﺎﺑـﺪاری و ﺣﺴﺎﺑـﺮﺳـﯽ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

و ) ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ:

۱- ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ tsh.mefa.gov.ir اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۲- ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ، از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ :
۱- ۲- اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ »ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ« ، ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
۲- ۲ – ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی (از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ) و ورود ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
۳- ۲-ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ اﺻﻼح ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ« در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ
۴- ۲-ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۵- ۲-در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای
۶- ۲-ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری
۷- ۲-اﻧﺘﺨﺎب دروس آزﻣﻮن ، از ﺑﺨﺶ »ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ« در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
۸- ۲-اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
۹- ۲- ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺠﺪداً روی دﮐﻤﻪ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺷﻮد .
۲-۱۰-در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا  ﭘﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ روی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ۲ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
۳- راﻫﻨﻤﺎی روش ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ، از ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮان« در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.

ﯾﺎدآوری : 

azmoon-02

دانلود فایل PDF
Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

  1. سلام .
    لطفا در صورت امکان برگزاری آزمون حسابدار رسمی در مراکز استانها برگزار شود .چون با برگزاری آزمون در تهران داوطلبان متحمل هزینه های زیادی میشوند و اکثریت شاغل بوده واز نظر مرخصی و حضور در آزمون دچار مشکل میشوند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *