حداقل و حداکثر دستمزد مشمول بیمه از سال ۵۳ الی ۹۵

حداقل دستمزد و حداکثر مزد مشمول بیمه از سال ۱۳۵۳ تا کنون به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.

سال حداقل دستمزد-ریال حداکثر مزد مشمول بیمه-ریال
 روزانه ماهیانه روزانه ماهیانه
۱۳۵۳                                 ۱۰۵                             ۳,۱۵۰ – بدون رعایت سقف
۱۳۵۴                                 ۱۳۱                             ۳,۹۳۰ – بدون رعایت سقف
۱۳۵۵                                 ۱۵۲                             ۴,۵۶۰ – بدون رعایت سقف
۱۳۵۶                                 ۱۸۰                             ۵,۴۰۰ – بدون رعایت سقف
۱۳۵۷                                 ۲۱۰                             ۶,۳۰۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۵۸                                 ۵۶۷                           ۱۷,۰۱۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۵۹                                 ۶۳۵                           ۱۹,۰۵۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۰                                 ۶۳۵                           ۱۹,۰۵۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۱                                 ۶۳۵                           ۱۹,۰۵۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۲                                 ۶۳۵                           ۱۹,۰۵۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۳                                 ۶۳۵                           ۱۹,۰۵۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۴                                 ۷۲۰                           ۲۱,۶۰۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۵                                 ۷۲۰                           ۲۱,۶۰۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۶                                 ۷۶۰                           ۲۲,۸۰۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۷                                 ۸۳۰                           ۲۴,۹۰۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۸                                 ۸۳۰                           ۲۴,۹۰۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۶۹                             ۱,۰۰۰                           ۳۰,۰۰۰                             ۴,۰۰۰                        ۱۲۰,۰۰۰
۱۳۷۰                             ۱,۶۶۷                           ۵۰,۰۱۰                             ۵,۳۳۳                        ۱۶۰,۰۰۰
۱۳۷۱                             ۲,۲۶۷                           ۶۸,۰۱۰                             ۸,۰۶۷                        ۲۴۲,۰۰۰
۱۳۷۲                             ۲,۹۹۴                           ۸۹,۸۲۰                             ۹,۳۷۳                        ۲۸۱,۲۰۰
۱۳۷۳                             ۳,۸۹۴                        ۱۱۶,۸۲۰                           ۱۰,۹۱۰                        ۳۲۷,۳۰۰
۱۳۷۳                             ۳,۸۹۴                        ۱۱۶,۸۲۰                           ۱۴,۱۰۰                        ۴۲۳,۰۰۰
۱۳۷۴                             ۵,۳۳۳                        ۱۶۰,۰۰۰                           ۱۸,۶۶۷                        ۵۶۰,۰۰۰
۱۳۷۵                             ۶,۹۰۷                        ۲۰۷,۲۱۰                           ۲۳,۳۳۳                        ۷۰۰,۰۰۰
۱۳۷۶                             ۸,۴۸۲                        ۲۵۴,۴۶۰                           ۳۰,۰۰۰                        ۹۰۰,۰۰۰
۱۳۷۷                           ۱۰,۰۵۱                        ۳۰۱,۵۳۰                           ۴۰,۰۰۰                     ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۷۸                           ۱۲,۰۶۱                        ۳۶۱,۸۳۶                           ۴۸,۰۰۰                     ۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۳۷۹                           ۱۵,۲۶۷                        ۴۵۸,۰۱۰                           ۵۴,۸۰۰                     ۱,۶۴۴,۰۰۰
۱۳۸۰                           ۱۸,۹۳۰                        ۵۶۷,۹۰۰                           ۶۷,۹۵۰                     ۲,۰۳۸,۵۰۰
۱۳۸۱                           ۲۳,۲۸۲                        ۶۹۸,۴۶۰                           ۸۳,۵۸۰                     ۲,۵۰۷,۴۰۰
۱۳۸۱                                    –                        ۱۰۰,۰۰۰                     ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸۲                           ۲۸,۴۴۶                        ۸۵۳,۳۸۰                        ۱۳۳,۳۳۳                     ۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸۳                           ۳۵,۵۳۴                     ۱,۰۶۶,۰۲۰                        ۱۶۶,۵۵۶                     ۴,۹۹۶,۶۸۰
۱۳۸۴                           ۴۰,۸۶۴                     ۱,۲۲۵,۹۲۰                        ۲۰۸,۰۰۰                     ۶,۲۴۰,۰۰۰
۱۳۸۵                           ۵۰,۰۰۰                     ۱,۵۰۰,۰۰۰                        ۲۵۴,۵۰۰                     ۷,۶۳۵,۰۰۰
۱۳۸۶                           ۶۱,۰۰۰                     ۱,۸۳۰,۰۰۰                        ۳۶۶,۰۰۰                  ۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۱۳۸۷                           ۷۳,۲۰۰                     ۲,۱۹۶,۰۰۰                        ۵۱۲,۴۰۰                  ۱۵,۳۷۲,۰۰۰
۱۳۸۸                           ۸۷,۸۴۰                     ۲,۶۳۵,۲۰۰                        ۶۱۴,۸۸۰                  ۱۸,۴۴۶,۴۰۰
۱۳۸۹                        ۱۰۱,۰۰۰                     ۳,۰۳۰,۰۰۰                        ۷۰۷,۰۰۰                  ۲۱,۲۱۰,۰۰۰
۱۳۹۰                        ۱۰۱,۱۰۰                     ۳,۰۳۳,۰۰۰                        ۷۰۷,۷۰۰                  ۲۱,۲۳۱,۰۰۰
۱۳۹۱                        ۱۲۹,۹۰۰                     ۳,۸۹۷,۰۰۰۹۰۹,۳۰۰                  ۲۷,۲۷۹,۰۰۰
۱۳۹۲                        ۱۶۲,۳۷۵۴,۸۷۱,۲۵۰                     ۱,۱۳۶,۶۲۵                  ۳۴,۰۹۸,۷۵۰
۱۳۹۳                        ۲۰۲,۹۶۷                     ۶,۰۸۹,۰۰۰                     ۱,۴۲۰,۸۰۰                  ۴۲,۶۲۴,۰۰۰
۱۳۹۴                        ۲۳۷,۴۷۵۷,۱۲۴,۲۵۰                     ۱,۶۶۲,۳۲۵                  ۴۹,۸۶۹,۷۵۰
۱۳۹۵                        ۲۷۰,۷۲۱                     ۸,۱۲۱,۶۴۰                     ۱,۸۹۵,۰۴۹                  ۵۶,۸۵۱,۴۸۰
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

منبع» مالی‌آنلاین

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

‫۳ نظرها

 1. حداقل دستمزد مشمول بیمه شامل بن و حق مسکن هم میشه
  در سال ۹۴ باید ۱۵۰ تومن هم اضافه کنید .
  این جدول که ارائه کردید اشتباهه به نظر من و طبق اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی .
  سال ۹۳ هم همیطور

  1. این جدول درسته، سقف بیمه بر مبنای هفت برابر مزد پایه همون سال محاسبه میشه و این مبلغ حداکثر سقف بیمه قابل محاسبه و پرداخت میباشد، اون چیزی که شما میگه داستانش جداس با این موضوع
   البته اگه دقیق تر بخواهیم سقف بیمه ماهانه برای سال ۹۵ را محاسبه کنیم عدد زیر به دست میاد با توجه به مزد روزانه اعلام شده ۲۷۰۷۲۲ ریال برای سال ۱۳۹۵
   (۷)*(۳۰)*(۲۷۰۷۲۲)
   عدد حاصله برای سقف بیمه ماهانه سال ۹۵ مبلغ ۵۶/۸۵۱/۶۲۰ ریال خواهد بود که با جدول فوق مقدار کمی متفاوت است که امیدوارم سازمان بیمه تامین اجتماعی رقم رو اصلاح کنه، این فرمول یک فرمول عمومی است و هرسال میتوانید حتی بدون بخشنامه هم اون رو محاسبه کنید مگر اینکه قانون عوض بشه

   1. با سلام و احترام البته عدد ۵۶/۵۸۱/۶۲۰ ریال به اضافه ۲۰۰/۰۰۰۰ریال حق مسکن به اضافه ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال حق بن خواربار به اضافه ۳۰۰/۰۰۰ریال حق سنوات روزانه جمعا” می شود۵۸/۴۵۱/۶۲۰ریال مشود سقف حد اکثر بیمه برای ماههای ۳۰روزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *