مودیان بدانند / دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم)

danestaniha

چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماییم
دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم)

در صورتی که مودیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می‌توانند راه‌های مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که در ذیل به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱ – مراجعه به اداره امور مالیاتی
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی (ممیز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید. در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس اداره امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید.
الف) اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می‌نماید.
ب) در صورتی که رئیس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مودی قابل تعدیل می‌باشد و این امر مورد قبول مودی نیز قرار گیرد، در این حالت می‌بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسوول مربوطه و مودی مالیاتی یا وکیل تام‌الاختیار وی برسد.
ج) اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مودی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

۲ – رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی
اگر ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره ماده ( ۲۰۳ ) و ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم (ابلاغ قانونی) شده باشد و مودی مالیاتی هیچ اقدامی به عمل نیاورد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می‌شود؛ و نیز اگر مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر است، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل‌های صنفی و … می‌باشد، ارجاع داده می‌شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیئت تعیین گردید برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی به مودی ابلاغ می‌شود. البته فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوطه.
شایان ذکر است که جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رای هیئت با اکثریت آرا، قطعی و لازم‌الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.

۳- رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
پس از آنکه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رای مقتضی صادر و به مودی ابلاغ گردید، در صورتی که مودی نسبت به رای هیئت حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشد می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
بدین ترتیب مودی مالیاتی برای شرکت در هیئت حل اختلاف تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید.

لازم به ذکر است نمایندگان عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.

۴- طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی
چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به رای قطعی صادره از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رای هیئت و سایر اسناد و مدارک مثبته به شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً بایستی مودیان به میزان مالیات مورد رای، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی کند تا رای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا گردد. شعبه مزبور نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، به موضوع رسیدگی نماید.

۵- مراجعه به هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
ممکن است اعتراض مودی در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و نیز مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. بدین ترتیب مودی می‌تواند به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات و به استناد مدارک و دلائل کافی از هیئت مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را نماید، رای هیئت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

۶- هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیئت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رای مجدد نماید. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *